JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT FIRMU PRO DDD SLUŽBY
(„DESATERO PRO ZÁKAZNÍKA“)

 

 1. Kvalifikace pracovníků provádějících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci podle zákona č. 258/2000, §58, odst. 1), 2), 3) (platné osvědčení vydané ředitelem KHS)
  Podnikatelský subjekt prokáže, že zaměstnanec, který provádí výkon, má platné osvědčení podle výše uvedeného znění zákona, což je nezbytným předpokladem pro profesionální provádění DDD činnosti.

 2. Dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců k provedení zakázky
  Podle rozsahu zakázky je nutné, aby podnikatelský subjekt měl dostatečný počet pracovníků s platným osvědčením a byl tedy schopen provést zakázku v souladu s technologickými postupy, dodržel smluvní provedení zakázky, zajistil zastupitelnost výkonných pracovníků.

 3. Použití povolených/oznámených DDD přípravků
  Předložit povolení nebo oznámení používaných přípravků, jejich povolení lze také zkontrolovat v databázi ECHA Informace o chemických látkách - ECHA (europa.eu) nebo v registru CHLAP MZČR https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/Biocid. Použití nepovoleného nebo neoznáme-ného přípravku může být příčinou nedostatečné účinnosti zásahu a provádějící podnikatelský subjekt se vystavuje sankcím, nehledě na případné zdravotní, ekonomické, ekologické či jiné škody.

 4. Dodržování etiket přípravků při provádění prací
  Etiketa přípravku je závazná a použití přípravku v rozporu s tímto dokumentem může způsobit zdravotní, ekologické, ekonomické či jiné škody a může být příčinou nedostatečné účinnosti zásahu.

 5. Technologické postupy založené na zvoleném přípravku a místu vykonávání práce
  Správné technologické postupy, které jsou v souladu s etiketou použitého přípravku a místem provádění zakázky jsou nezbytné pro úspěšně provedené ošetření.

 6. Profesionální technické vybavení (MTZ, aplikační technika, OOPP) a pojištění
  Profesionální vybavení je známkou toho, že firma má to nejvhodnější vybavení pro provedení zakázky, investuje do svého rozvoje, a tedy má snahu, aby ošetření bylo co nejúčinnější. Uzavření pojištění odpovědnosti za škody vzniklé z podnikání by mělo být samozřejmostí při vykonávání DDD činností.

 7. Certifikace podle normy ČSN EN 16636:2015 výhodou
  Tato evropská norma ČSN EN 16636:2015 (dddinfo.cz) stanovuje požadavky na služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům a požadavky týkající se kompetencí, které musí profesionální poskytovatelé služby v rámci ochrany proti škůdcům splňovat, aby ochránili veřejné zdraví, majetek a životní prostředí. Certifikace je svým způsobem potvrzením způsobilosti firmy.

 8. Reference na firmu
  Dobrým ukazatelem jsou reference od zákazníků. Nejlepší reklamu na kvalitu prováděných prací si dělá podnikatelský subjekt svojí profesionalitou a s tím spojeným i nárůstem počtu zakázek.

 9. Dodržování pravidel hospodářské soutěže
  Firma svou činností přispívá k funkční a otevřené hospodářské soutěži na trhu. Ta jako jediná napomáhá dlouhodobému rozvoji trhu a má pozitivní vliv na blaho spotřebitelů (ochrana zdraví, života, majetku, životního prostředí). Firma proto svým jednáním nevytlačuje jiné soutěžitele z trhu, na němž působí.

 10. Firma je členem Sdružení DDD
  Podnikatelské subjekty, které jsou členy Sdružení, se zavazují k dodržování povinností stanovených v základních dokumentech Sdružení - Etický kodex a Stanovy, oba jsou uvedeny na webových stránkách Sdružení DDD.