ETICKÝ KODEX

 

1. Všeobecná pravidla

a) Členové Sdružení se řídí stanovami Sdružení.

b) Členové Sdružení dodržují při výkonu svého povolání veškeré zákony a nařízení související s předmětem jejich činnosti.

c) Členové Sdružení provádějí veškeré práce a činnosti související s DDD na vysoké odborné úrovni.

 

2. Vztahy mezi členy Sdružení

a) Členové Sdružení vzájemně dodržují pravidla slušné soutěže.

b) Členové Sdružení nesmí zneužívat obchodní jméno, ochrannou známku a firemní jméno jiného člena Sdružení a to i tehdy, pokud je člen nemá řádně zaregistrované.

c) Členové Sdružení se v přítomnosti zákazníka zdržují vzájemné kritiky a neoprávněné kritiky jiné firmy z oboru.

d) Členové Sdružení dbají o dobré jméno Sdružení. Kritiku činnosti Sdružení uplatní prostřednictvím voleného orgánu, valné hromady, časopisu Dezinfekce Dezinsekce Deratizace.

e) Členové Sdružení nesmí vědomě slibovat nesplnitelné výsledky své práce.

f) Poškozený člen Sdružení se obrací se svým případem k výboru Sdružení.

g) Podá-li člen Sdružení podnět ke správnímu orgánu nebo trestní oznámení vůči jinému členovi Sdružení, má povinnost o tom Sdružení bezodkladně písemně informovat.

 

3. Povinnosti člena

a) Při výkonu svého povolání neohrožovat zdraví lidí, domácích, hospodářských a volně žijících živočichů a životní prostředí.

b) Dbát na zlepšování pověsti živnosti a dodržování dohodnutých či stanovených závazků a garancí.

c) Informace získané prostřednictvím Sdružení jsou majetkem Sdružení a jsou určeny pro použití jeho členy.

d) Dodržovat závazky ke Sdružení DDD a respektovat jeho metodická a odborná doporučení.

e) Zajišťovat, aby jeho zaměstnanci byli seznámeni a dodržovali Etický kodex.

 

4. Požadavky na kvalifikaci

a) Všichni členové Sdružení jsou osobně odpovědni za splnění kvalifikačních požadavků pro výkon živnosti, a to nejen u sebe, ale i u svých zaměstnanců.

b) Členové Sdružení dbají na neustálé zvyšování svých znalostí a odborných schopností.

c) Členové Sdružení se zavazují, že nebudou zaměstnávat nekvalifikované pracovníky pro práci, která kvalifikaci vyžaduje. Novým zaměstnancům jsou povinni umožnit získání předepsané kvalifikace v nejkratším možném termínu.

 

5. Smírčí orgán

Smírčím orgánem, který dbá nad dodržováním Etického kodexu je výbor Sdružení. Nesouhlas s rozhodnutím výboru řeší pouze valná hromada.

 

6. Porušování Etického kodexu

Prokázané hrubé nebo opakované porušování Etického kodexu může být důvodem ke zrušení členství ve Sdružení.

Hrubé porušení Etického kodexu je:

- každé porušení zákonných povinností člena Sdružení, za které správní orgán nebo soud uloží ve svém rozhodnutí sankci;

- každé porušení povinností člena Sdružení, které je způsobilé přivodit újmu na životě či zdraví zákazníků, nebo na dobrém jménu Sdružení;  

       a/nebo

- nesplnění zákonných kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti související s DDD.