O nás

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky (Sdružení DDD) bylo založeno 26. listopadu 1991 na ustavující valné hromadě v Berouně. Velká účast, spolupráce při tvorbě stanov a počet diskusních příspěvků potvrdily opodstatněnost myšlenky založit dobrovolnou nevýdělečnou organizaci sdružující fyzické i právnické osoby, jejichž profesionální činnost se jakkoliv týká dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Hlavním cílem Sdružení DDD bylo urychleně pomoci svým členům získat potřebné znalosti, správně se orientovat v nových zákonech, vyhláškách a nařízeních souvisejících s jejich podnikatelskou činností. Sdružení DDD navázalo spolupráci s hygienickou službou, výrobci DDD přípravků a orgány státní správy. Nové ekonomické podmínky na začátku 90. let vedly k bouřlivému rozmachu v poskytování DDD služeb. „Bez dokonalých vědomostí z oboru, bez progresivity a neustálého zdokonalování ve své profesi nebude nikdo schopen v konkurenci dlouhodobě obstát“, uvedl první předseda Sdružení DDD ve svém úvodním článku Zpravodaje DDD.

Sdružení DDD bylo v roce 1993 jako první profesní organizace z postkomunistických zemí přijato za člena evropské konfederace asociací DDD the Confederation of European Pest Management Associations (CEPA) se sídlem v Bruselu. Členství v této asociaci nabylo na významu zejména po vstupu ČR do EU v květnu roku 2004. Sdružení DDD se podílelo na překladu učebních textů a harmonizaci vzdělávacího programu schváleného Evropskou komisí pro výchovu pracovníků DDD a jejich následné uplatnění v zemích EU.

Sdružení DDD pravidelně zajišťuje všechny typy zákonem předepsaných kvalifikačních kursů a přezkoušení, jednou za dva roky pořádá vědeckou konferenci DDD s mezinárodní účastí, vydává odborné publikace a pro své členy časopis Dezinfekce Dezinsekce Deratizace, který vychází čtyřikrát do roka.

Sdružení DDD je aktivním členem Hospodářské komory ČR, své zástupce delegovalo do sekce výchovy a vzdělávání a živnostenské sekce.

Průběžně se činnost Sdružení DDD soustředí převážně na jednání s kompetentními orgány státní správy s cílem vyjasnit, případně novelizovat nová zákonná ustanovení, která brání pracovníkům DDD v plynulém provozování jejich živnosti.

I nadále bude Sdružení DDD spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí, zvlášť intenzivně pak se slovenských Cechem profesionálov DDD.

Činnost Sdružení DDD je financována z odborné činnosti a z členských příspěvků. Nejvyšším orgánem Sdružení DDD je valná hromada. Činnost Sdružení DDD mezi valnými hromadami řídí dvanáctičlenný výbor, v jehož čele je volený předseda.

Sdružení DDD je otevřené společenství profesionálních pracovníků i příznivců oboru dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Za dlouhou dobu své existence vytvořilo informační zázemí nejen pro své členy, ale i ostatní zájemce o obor.