ČSN EN  16636:2015

Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům – Požadavky a kompetence

Evropská norma byla vypracována z iniciativy CEPA technickou komisí CEN  (CEN =  Evropský výbor pro normalizaci) a byla schválena CEN dne 10. 1. 2015.

Evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích  (anglické, francouzské, německé).  Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka má stejný status jako oficiální verze.

Česká oficiální verze je platná  od 1. 12. 2015.

Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou   normalizaci, metrologii a  státní zkušebnictví (odborná  terminologie konzultována se  Sdružením DDD).

V tištěné podobě lze tuto normu získat v Informačním centru Úřadu pro technickou normalizaci,  metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1, nebo prostřednictvím  webových  stránek www.unmz.cz