COMPLIANCE PROGRAM SDRUŽENÍ DDD


I. Cíl

 1. Cílem tohoto Compliance programu je nastavení vnitřních pravidel fungování spolku Sdružení DDD, pravidel jednání mezi jeho členy a pravidel jednání se třetími stranami.

 2. Smyslem je stanovení interních zásad a postupů k dodržování právních předpisů a etických norem pro posílení dobré pověsti Sdružení a jeho členů. Má sloužit k účinnému zamezení protiprávního jednání členů poskytujících služby DDD (podnikatelů v DDD) a Sdružení DDD.

 3. Za účelem úspěšného naplňování tohoto cíle se Sdružení DDD rozhodlo přijmout tento Compliance program.

 

II. Sdružení DDD

 1. Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. (dále jen Sdružení DDD) je samosprávný, neziskový, dobrovolný spolek sdružující fyzické i právnické osoby, jejichž profesionální činnost se jakkoliv týká dezinfekce, dezinsekce, deratizace.
  Sdružení bylo založeno za účelem ochrany a všestranné podpory společných zájmů svých členů. Postavení DDD podnikatelů na trhu je specifické, neboť aktivně vystupují jak vůči klientům, tak vůči orgánům státní správy. Členství ve Sdružení je klienty vnímáno jako záruka odbornosti, kvality a účinnosti provedených služeb v oboru dezinfekce, dezinsekce a deratizace (dále jen DDD služeb).

 2. Spolu s obhajobou a prosazováním profesních zájmů svých členů si Sdružení DDD klade za cíl, aby jeho veškerá činnost byla v souladu nejen s obecně uznávanými etickými zásadami podnikatelské činnosti a mezilidskými vztahy ve společnosti, ale také s právem hospodářské soutěže.

 3. Sdružení DDD podporuje hospodářskou soutěž a dodržování právních předpisů upravujících hospodářskou soutěž mezi společnostmi působícími v oblasti DDD služeb. Sdružení DDD neurčuje obchodní podmínky svých členů, ani nestanovuje jejich ceny. Jakékoliv sdílení citlivých obchodních informací mezi členy Sdružení DDD je zakázáno. Veškerá činnost Sdružení DDD i jeho členů musí být vždy v souladu se všemi právními předpisy.

 4. Tento Compliance program je závazný pro Sdružení DDD a každého jeho jednotlivého člena. Sdružení DDD i jeho členové vždy jednají a přijímají svá rozhodnutí tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení hospodářské soutěže a aby svou činností přispívali k funkční a otevřené hospodářské soutěži na trhu, kde působí, a to především s ohledem na koncové spotřebitele, jejichž celkové blaho, včetně ochrany života a zdraví, majetku a životního prostředí může být nefunkční hospodářskou soutěží ohroženo.

 

III. Základní zásady Sdružení DDD

 1. Základními zásadami Sdružení DDD jsou:
  • bezúhonnost,
  • respekt,
  • efektivní komunikativnost,
  • odpovědnost,
  • identifikace možných rizik,
  • spolupráce se třetími stranami a veřejným sektorem,
  • otevřenost, posílení důvěry veřejnosti k poskytovaným DDD službám.

 2. Význam jednotlivých zásad Sdružení DDD i jejich obsah je blíže vysvětlen v Etickém kodexu Sdružení DDD.

 3. Sdružení DDD i jeho jednotliví členové se jimi řídí při veškerých svých aktivitách, a to včetně těch, na které dopadají pravidla hospodářské soutěže.

 

IV. Dodržování pravidel hospodářské soutěže

 1. Povaha Sdružení DDD a jeho členů z hlediska soutěžního práva
  a) Z hlediska soutěžního práva jsou jednotliví členové Sdružení DDD soutěžiteli ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže („ZOHS“). Musí dodržovat veškerá pravidla týkající se hospodářské soutěže, která pro ně vyplývají jak z národního práva, tak z práva EU.
  b) Sdružení DDD je svou povahou sdružením soutěžitelů ve smyslu § 2 odst. 1 ZOHS. Dopadají na něj veškerá pravidla týkající se hospodářské soutěže, která pro něj vyplývají jak z národního práva, tak z práva EU.
  c) Nejzávažnějšími porušeními práva hospodářské soutěže jsou: určování cen, kartelové dohody, skupinový bojkot a rozdělení zákazníků nebo trhu.
  d) Samotná účast na určitých typech činností Sdružení DDD, pokud je prováděna s protisoutěžním úmyslem, může vést k odpovědnosti za porušení ZOHS. Typicky se jedná o závadné diskuze na členských schůzích a výměna informací/shromažďování údajů.

 2. Zakázané dohody
  a) Sdružení DDD ani jeho jednotliví členové neuzavírají zakázané dohody se svými konkurenty, resp. soutěžiteli působícími na stejné úrovni trhu, ani s nimi nejednají ve vzájemné shodě. Jde zejména o dohody dle § 3 odst. 1 a 2 ZOHS a čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“).
  b) Sdružení DDD ani jeho jednotliví členové neuzavírají zakázané dohody ani se svými dodavateli nebo odběrateli, resp. soutěžiteli působícími na jiných úrovních trhu, ani s nimi nejednají ve vzájemné shodě. Sdružení DDD i jeho jednotliví členové především respektují skutečnost, že jejich obchodní partneři jsou zcela svobodní v rozhodování o svých ekonomických aktivitách a obchodních podmínkách.
  c) Sdružení DDD ani jeho jednotliví členové neuzavírají zakázané dohody s účastníky výběrových řízení, kterých se účastní.

 3. Vylučující praktiky
  a) Sdružení DDD ani jeho jednotliví členové nezneužívají své postavení na trhu, na němž působí a pravidelně sledují a vyhodnocují svou tržní sílu, přičemž respektují zákaz uvedený v § 11 odst. 1 ZOHS a v čl. 102 SFEU.
  b) Sdružení DDD i jeho jednotliví členové usilují o férovou hospodářskou soutěž, která jediná může přispívat k dlouhodobému rozvoji trhu a má pozitivní vliv na blaho spotřebitelů. Nevytlačují proto jiné soutěžitele z trhu, na němž působí.
  c) S ohledem na vyjmenované základní zásady, jimiž se Sdružení DDD a jeho členové řídí, jednají se svými dodavateli a odběrateli vždy s respektem a za účelem udržení dobrých obchodních vztahů.

 

V.Sdílení citlivých obchodních informací

 1. Základní ustanovení
  a) Sdružení DDD vzniklo za účelem zastupování společných profesionálních zájmů členů, podpory jejich činnosti a vytváření podmínek pro jejich ekonomický růst, zvyšování kvality poskytovaných služeb, kariérní rozvoj a celoživotní vzdělávání. Sdružení DDD není platformou pro vzájemné sdílení citlivých informací svých členů.

 2. Pravidla komunikace mezi členy Sdružení DDD
  a) Členové Sdružení DDD mezi sebou nesdílí informace o konkurenčně významných tématech, jakými jsou např. marketingové a dodavatelské strategie, ceny (včetně jejich změn a nastavení), smluvní podmínky, náklady, obratové objemy, úvěrové podmínky, způsoby fakturace, obchodní plány, investiční záměry, účast ve výběrových řízeních, vztahy se zákazníky a dodavateli, tržní podíly.
  b) Členové Sdružení DDD mezi sebou nesdílí výsledky průzkumů trhu a srovnávacích analýz, ze kterých by bylo možné vyvodit konkrétní informace týkající se jednotlivých členů.
  c) Zakázány jsou jakékoliv návrhy na společné tržní chování týkající se konkrétních společností, včetně zákazníků, dodavatelů a dalších osob na trhu, včetně bojkotů a černých listin.

 3. Pravidla účasti na setkáních Sdružení DDD
  a) Výbor Sdružení DDD vždy vypracuje program setkání členů, který spolu s pozvánkou na toto setkání zašle jednotlivým členům Sdružení DDD nejpozději 15 dnů před jeho konáním.
  b) Program musí obsahovat důvod a účel setkání a informaci o tom, zda se setkání budou účastnit i třetí strany.
  c) Každý člen Sdružení DDD věnuje zvýšenou pozornost tomuto programu a okamžitě informuje výbor Sdružení DDD o tématech potenciálně problematických z hlediska práva hospodářské soutěže.
  d) Všichni účastníci setkání musí být plně seznámeni s tímto Compliance programem. Kdykoli jsou přítomni noví účastníci, předseda výboru (nebo tajemník) Sdružení DDD jim sdělí obsah těchto pokynů.
  e) Ze setkání členů Sdružení DDD musí být vždy pořízen zápis.
  f) Pokud dojde v rámci setkání k jednání, jehož obsah je potenciálně problematický z hlediska práva hospodářské soutěže, jsou členové Sdružení DDD povinni se proti obsahu takového jednání výslovně vymezit.
  g) Námitky členů se uvedou v zápisu z jednání.

 

VI. Působnost Úřadu na ochranu hospodářské soutěže

 1. Základní ustanovení
  a) Působnost Úřadu na ochranu hospodářské soutěže („Úřad“) je dána § 2 zákona č. 273/1999 Sb., o působnosti Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a Úřad své pravomoci vykonává zejména na základě § 20 a následujících ZOHS.

 2. Místní šetření
  a) Sdružení DDD i jeho členové si uvědomují, že místní šetření dle § 21f a § 21g ZOHS je jedním z nejdůležitějších nástrojů při uplatňování působnosti Úřadu.
  b) Dojde-li k místnímu šetření v prostorách Sdružení DDD („místní šetření“) poskytne Sdružení DDD Úřadu veškerou potřebnou součinnost a strpí veškeré oprávněné úkony Úřadu.
  c) Sdružení DDD učiní vše pro to, aby nemařilo místní šetření Úřadu tím, že by se například snažilo zničit či skrýt záznamy nebo by odstranilo pečeť umístěnou v průběhu šetření.
  d) Dojde-li k místnímu šetření, je předseda výboru Sdružení DDD (nebo tajemník) povinen se k místnímu šetření dostavit a spolupracovat s Úřadem.
  e) Výbor Sdružení DDD je v rámci místního šetření povinen postupovat s péčí řádného hospodáře, zejména se nesmí dopustit ničeho, co by mohlo ohrozit průběh šetření.

 

VII.Kontrola dodržování a vymáhací postupy

 1. Kontrolu nad dodržováním Compliance programu vykonává výbor Sdružení DDD, který též přijímá a prověřuje jakékoliv případná oznámení o porušení Compliance programu.

 2. Výbor Sdružení DDD je povinen svolat valnou hromadu, zjistí-li, že došlo k porušení Compliance programu. Výbor Sdružení DDD je rovněž povinen podniknout veškeré kroky k tomu, aby zjistil závažnost porušení, a to jak z hlediska Compliance programu, tak z hlediska platných právních předpisů.

 3. Valná hromada projednává jednotlivá porušení Compliance programu a rozhoduje o sankcích za taková porušení. Člen Sdružení DDD, který Compliance program porušil, se nesmí podílet na rozhodování valné hromady o tomto porušení.
 4. Nezávažným porušením se rozumí porušení Compliance programu, které nemá žádné právní důsledky pro Sdružení DDD nebo jeho členy.

 5. Méně závažným porušením se rozumí porušení Compliance programu, které má právní důsledky, ale které nevede k zahájení jakéhokoliv řízení před orgány veřejné moci se Sdružením DDD nebo jeho členy.

 6. Závažným porušením se rozumí porušení Compliance programu, které má právní důsledky a vede k zahájení řízení před orgány veřejné moci se Sdružením DDD nebo jeho členy.

 7. Sankce za porušení Compliance programu jsou následující:
  a) napomenutí za nezávažné a méně závažné porušení,
  b) vyloučení člena ze Sdružení DDD dle článku III., odst. 2 d).

 

VIII. Aktualizace a zveřejňování

Sdružení pravidelně seznamuje členy a veřejnost s pravidly svého Compliance programu, a to prostřednictvím webových stránek http://sdruzeni.dddinfo.cz/, odborného časopisu Dezinfekce Dezinsekce Deratizace (ISSN 1212-4257, MK ČR E 11129) a na odborných akcích pořádaných Sdružením.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Compliance program schválil výbor Sdružení na své 13. schůzi dne 6. 9. 2023.

 2. Každý rok vypracuje výbor Sdružení DDD zprávu o dodržování Compliance programu, kterou předkládá valné hromadě.

 3. Výbor Sdružení DDD věnuje pozornost vývoji relevantní právní úpravy a dojde-li ke změnám právních předpisů, navrhne potřebné změny Compliance programu, aby byla i v průběhu času zajištěna jeho efektivita

 4. Valná hromada Sdružení DDD může pověřit výbor Sdružení DDD, aby vypracoval změny Compliance programu dle jejích pokynů. Změny Compliance programu schvaluje valná hromada usnesením.

 5. Nové znění Compliance programu bude zveřejněno na internetových stránkách Sdružení DDD, a to do 15 dnů od jeho přijetí valnou hromadou.