S T A N O V Y

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s.

 

I.
Základní ustanovení
 1. Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. (dále jen Sdružení) je samosprávný, neziskový, dobrovolný spolek sdružující fyzické i právnické osoby, jejichž profesionální činnost se jakkoliv týká dezinfekce, dezinsekce, deratizace.

 2. Sdružení působí na území České republiky, jeho sídlem je Praha 1, Novotného lávka 5.

 3. Sdružení je samostatnou právnickou osobou.

 4. Názvem Sdružení je Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. (zkrácený název je Sdružení DDD).

 5. Sdružení používá v anglickém jazyce překlad Czech Pest Control Association a může být členem Konfederace evropských asociací DDD (CEPA).

 6. Sdružení je členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

 7. Sdružení zastupuje předseda a tajemník, každý z nich je oprávněn jednat samostatně.

 

II.
Účel a předmět činnosti Sdružení
 1. Účelem Sdružení je zastupování společných zájmů členů, podpora činnosti členů Sdružení a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání pracovníků v oboru dezinfekce, dezinsekce, deratizace.

 2. Hlavními činnostmi Sdružení jsou zejména:
  a) šíření odborných znalostí a vědeckotechnických poznatků
  b) shromažďování dostupných odborných a technických informací z oboru DDD
  c) poskytování odborné pomoci profesionální praxi pořádáním odborných konferencí, seminářů, školení a jiných setkání
  d) pořádání kvalifikačních kurzů pro pracovníky dezinfekce, dezinsekce a deratizace
  e) poskytování konzultací a odborných stanovisek při přípravě legislativních předpisů a norem pro potřeby státní správy
  f) zpracování odborných návrhů a stanovisek
  g) obhajoba profesních zájmů a prosazování etického jednání členů Sdružení
  h) vydávání časopisu Dezinfekce Dezinsekce Deratizace pro členy Sdružení
  i) vydávání odborných publikací z oboru speciální ochranné DDD
  j) provozování webové stránky
  k) vytváření finančních fondů na podporu a k zajištění potřebného chodu Sdružení

 3. Sdružení může v rámci činností uvedených v odst. 2 uzavírat dohody o spolupráci s organizacemi a institucemi podobného odborného zaměření na národní i mezinárodní úrovni.

 4. Sdružení může vhodným způsobem oceňovat své členy, kteří se významně podíleli a podílejí na jeho činnosti, a významné osobnosti v oboru, které svojí činností obohatily obor DDD.

III.

Členství ve Sdružení

Vznik a zánik členství

 1. Členem Sdružení se stává každá fyzická a právnická osoba, která přijme za své účel a předmět činnosti Sdružení, po schválení písemné přihlášky výborem Sdružení a po zaplacení stanoveného členského příspěvku. Výbor Sdružení může jmenovat čestné členy z řad osob, které se zasloužily o rozvoj Sdružení nebo obor DDD, včetně odborníků ze zahraničí.

 2. Členství zaniká:
  a) písemným oznámením člena o vystoupení ze Sdružení
  b) úmrtím člena.
  c) nezaplacením členských příspěvků po dobu delší než jeden rok.
  d) zrušením členství v důsledku hrubého porušení stanov, hrubého porušení Etického kodexu, nebo neprofesionálního odborného chování člena. Zrušit členství může pouze výbor. Člen, jehož členství bylo zrušeno, má právo do patnácti (15) dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí výboru o zrušení členství podat proti tomuto rozhodnutí výboru písemné odvolání. O odvolání rozhoduje při svém nejbližším zasedání valná hromada, která prostou většinou přítomných členů rozhodnutí výboru potvrdí, nebo zruší a rozhodne, že odvolatel se znovu stává členem Sdružení.
  e) vyloučením člena v případě jeho pravomocného odsouzení za spáchaný úmyslný trestný čin při výkonu činnosti související s DDD nebo vůči jinému členovi Sdružení. Ustanovení stanov pro zrušení členství se zde použije obdobně.
  f) při zániku Sdružení

 3. Výši členského příspěvku pro členy Sdružení stanoví valná hromada na návrh výboru.

 4. Seznam členů vede sekretariát Sdružení a za jeho správné vedení odpovídá výbor Sdružení. Seznam je v místě Sdružení veřejný. Zápis a výmaz v něm provádí výbor při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů o registrovaných členech.

 

IV.
Práva a povinnosti členů Sdružení
 1. Právem člena Sdružení je zejména:
  a) volit a být volen do orgánů Sdružení
  b) být zván a účastnit se zasedání orgánů Sdružení
  c) vyjadřovat se k činnosti Sdružení
  d) být informován o akcích a významných jednáních Sdružení
  e) předkládat podněty, návrhy a připomínky a požadovat vyjádření k nim ze strany příslušných orgánů Sdružení
  f) využívat poznatků a informací získaných prostřednictvím Sdružení
  g) podílet se na výhodách vyplývajících z členství
  h) odebírat interní časopis Dezinfekce Dezinsekce Deratizace a zveřejňovat v něm své články, příspěvky, názory, informace, inzeráty, reklamy

 2. Povinností člena Sdružení je především:
  a) aktivně se podílet na jeho činnosti
  b) dodržovat stanovy a Etický kodex Sdružení, plnit usnesení přijatá orgány Sdružení
  c) hájit zájmy Sdružení, jeho nestrannost a profesionalitu, přispívat ke zvyšování odborné úrovně a společenské vážnosti Sdružení
  d) zodpovědně plnit přijaté funkce a úkoly
  e) platit řádně a včas členské příspěvky
  f) vyrozumět Sdružení o každém probíhajícím řízení o porušení zákonné povinnosti člena při výkonu činnosti související s DDD a zaslat Sdružení kopii každého pravomocného rozhodnutí, kterým takové řízení končí, a to do deseti (10) dnů ode dne jeho doručení.

 3. Porušení každé povinnosti uvedené v Čl. IV. odst. 2 písm. b) a písm. f) stanov je hrubým porušením stanov.

 

V.
Organizační struktura Sdružení

Orgány Sdružení jsou:

 • valná hromada
 • výbor
 • redakční rada
 • revizor účtu
 • sekretariát

 

 1. Valná hromada
  Valná hromada je shromážděním členů Sdružení a je jeho nejvyšším orgánem s právem rozhodovat o jeho činnosti v plném rozsahu. Hodnotí plnění svých usnesení a uskutečňování záměrů a úkolů výboru. Vytyčuje nové úkoly a záměry Sdružení. Plněním konkrétních úkolů pověřuje výbor nebo jiné další členy Sdružení. Volí a odvolává členy výboru, redakční rady a revizora účtu, usnáší se o stanovách a jejich změně a projednává návrhy výboru nebo jednotlivých členů Sdružení.

  Schvaluje výši členských příspěvků.

  Řádnou valnou hromadu svolává výbor Sdružení podle potřeby vždy písemnou formou, avšak nejméně jednou do roka. Pozvánka musí obsahovat přesné určení doby a místa jejího konání a informace o návrzích, které mají být z podnětu výboru projednány.

  Výbor je povinen svolat valnou hromadu:
  - k projednání všech věcí, patřících do rozhodování valné hromady
  - vyžadují-li to závažné zájmy Sdružení
  - jestliže to uloží předchozí valná hromada řádným usnesením
  - dá-li k tomu podnět alespoň jedna třetina všech členů Sdružení nebo revizor účtu. Nesvolá-li výbor valnou hromadu do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat mimořádnou valnou hromadu na náklady Sdružení sám. V takovém případě však výboru musí být včas písemnou formou sděleny návrhy, které Hodlají na valné hromadě projednat.

  K účasti na valné hromadě má právo každý člen Sdružení.

  Valná hromada činí svá rozhodnutí usnesením na základě hlasování. Platné usnesení vyžaduje, aby bylo přijato většinou přítomných členů.

  Tajné hlasování je výbor povinen zajistit, požádá-li o to alespoň jedna třetina přítomných členů.

  Hlasování o usnesení je možné v odůvodněných případech uskutečnit mimo zasedání způsobem per rollam (korespondenčně). Návrh musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou zveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Pro rozhodnutí per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů.

  Usnesení o změně stanov nebo zrušení Sdružení vyžaduje, aby bylo přijato nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů.

  Valnou hromadu řídí předseda nebo v zastoupení místopředseda Sdružení.


 2. Výbor

  Výbor je kolektivním statutárním orgánem Sdružení, tvoří jej předseda, místopředseda, tajemník a další členové. Výbor vykonává následující funkce v období mezi valnými hromadami:
  - zajišťuje činnost Sdružení v období mezi zasedáními valné hromady v souladu se základními dokumenty a usneseními valné hromady
  - předkládá zprávu o hospodaření valné hromadě, a to za období mezi valnými hromadami
  - předkládá zprávy o výsledcích své činnosti valné hromadě
  - podává návrhy pro činnost Sdružení na období do další valné hromady
  - zajišťuje způsoby a prostředky k výkonu navržených činností
  - navrhuje valné hromadě výši členských příspěvků
  - v odůvodněných případech kooptuje další členy výboru
  - spolupracuje s institucemi podobného odborného zaměření v České republice a zahraničí
  - schvaluje delegáty na zahraniční akce

  Počet členů výboru se stanoví usnesením valné hromady v rozsahu minimálně 7 členů. Funkční období výboru činí 2 roky. Člen výboru může být odvolán valnou hromadou nebo se může své funkce vzdát.
  V posledním případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy výbor Sdružení rezignaci z funkce vzal na vědomí.

  Výbor Sdružení po každé volbě volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.Výbor se schází na schůzích, které svolává předseda podle potřeby, minimálně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena výboru musí být schůze svolána nejpozději do 30 dnů od doručení této žádosti.

  Schůze výboru se usnáší platně nadpoloviční většinou hlasů, přičemž při rovnosti hlasů rozhoduje názor předsedy. Schůze výboru řídí předseda nebo v zastoupení místopředseda nebo tajemník.

  Za veškerou svoji činnost odpovídá výbor valné hromadě Sdružení.


 3. Redakční rada

  Redakční rada je volena valnou hromadou na funkční období 2 let. Je 5 – 7 členná a ze svého středu volí předsedu. Zodpovídá za vydávání časopisu Dezinfekce Dezinsekce Deratizace, za jeho obsah a kvalitu.
  O obecném zaměření časopisu rozhoduje valná hromada.
  Redakční rada zodpovídá za vydávání všech dalších odborných publikací Sdružení.
  Redakční rada se schází dle potřeby, schůze svolává její předseda nebo předseda Sdružení.
  Předseda redakční rady se účastní schůzí výboru Sdružení.
  Redakční rada odpovídá za svoji činnost valné hromadě.


 4. Revizor účtu

  Revizor účtu je člen Sdružení, který v běžném období není členem výboru Sdružení. Funkční období je 2 roky. Revizor účtu je povinen provést revizi ročního hospodaření a o výsledku revize podat zprávu valné hromadě.

 5. Sekretariát

  Organizační, administrativní a účetní operace vyplývající z činnosti Sdružení zajišťuje sekretariát se sídlem: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha l, ve složení tajemník a odborný referent.
  Sekretariát Sdružení spravuje majetek, vyřizuje běžnou agendu mezi schůzemi výboru, organizačně zajišťuje pořádání kvalifikačních kurzů, seminářů, konferencí, vydávání časopisu Dezinfekce Dezinsekce Deratizace, schůzí valné hromady, výboru a redakční rady a vykonává další činnost z pověření valné hromady a výboru Sdružení.
  O své činnosti informuje výbor na každé jeho schůzi.
  Za svoji činnost odpovídá výboru.

 

VI.
Hospodaření
 1. Hospodaření
  Hospodaření Sdružení se řídí rozpočtem, který schvaluje valná hromada na každý kalendářní rok.

 2. Činnost Sdružení je financována
  a) z členských příspěvků
  b) z příjmů z odborné činnosti
  c) z darů, dotací a subvencí od vnějších subjektů
  d) z výnosů z vkladů
  e) z jiných zdrojů

 3. Prostředky Sdružení musí být vynakládány výhradně na uskutečňování účelu Sdružení a v souladu se zásadami jeho hospodaření.

 4. Kontrolu hospodaření a účelnosti vynaložených finančních prostředků provádí revizor účtu nejméně jednou ročně a o výsledku šetření informuje valnou hromadu Sdružení.

 5. Ručení za škodu
  Sdružení neručí za závazky svých členů. Členové neručí za závazky Sdružení.

 

VII.
Zánik Sdružení
 1. Sdružení zaniká:
  a) vlastním rozpuštěním, rozhodne-li o tom valná hromada dvoutřetinovou většinou
  členů Sdružení
  b) rozhodnutím soudu

 2. Vypořádání majetku a závazků Sdružení
  Vypořádání majetku a závazků Sdružení při jeho likvidaci provede likvidační komise nebo likvidátor. Likvidační komisi jmenuje valná hromada, likvidátora určí soud.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení
 1. Hmotnou a právní odpovědnost za provedené právní úkony a za hospodaření s majetkem Sdružení nese statutární orgán Sdružení, uvedený v čl. V., odst. 2.

 2. Sdružení může pro svoji činnost a vnitřní organizaci přijmout jednací řád, případně i jiné vnitřní předpisy závazné pro všechny orgány a členy Sdružení. Tyto vnitřní předpisy schvaluje valná hromada Sdružení.

 3. Pokud není ve stanovách uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

 4. Tyto stanovy jsou platné dnem schválení valnou hromadou Sdružení 1. 2. 2024 a účinné dnem zápisu do registru u příslušného rejstříkového soudu.