VOLEBNÍ ŘÁD


I. Navrhování kandidátů do orgánů Sdružení

Kandidáti jsou navrhováni do výboru, redakční rady a jako revizor účtu. Každý člen Sdružení má právo navrhnout jednoho kandidáta do orgánů Sdružení. Návrhy na kandidáty podávají členové Sdružení písemně nejpozději 14 dnů před konáním valné hromady na sekretariát Sdružení. Návrh musí obsahovat celé jméno navrhovatele a základní údaje  o osobě kandidáta.
Kandidát musí písemně  nebo ústně vyslovit svůj souhlas s kandidaturou.  Písemný souhlas musí zaslat sekretariátu Sdružení nejméně 14 dnů před konáním valné hromady. Pokud kandidát vyslovuje souhlas ústně, musí být toto zaznamenáno na jednání valné hromady. Bez tohoto souhlasu nemůže být kandidát volen do příslušného orgánu Sdružení.
Na základě písemně předložených návrhů dosavadní výbor připraví seznam kandidátů jako součást materiálů k valné hromadě.

II. Počet členů orgánu a volební období

V souladu se stanovami volí valná hromada na období dvou let výbor, redakční radu a  revizora účtu. Počet členů orgánů schvaluje valná hromada.
Nemůže-li některý člen z jakýchkoliv důvodů funkci nadále vykonávat, nebo vznikne-li závažný důvod pro ukončení jeho funkce, oznámí to členu výboru nebo revizorovi účtu. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy výbor Sdružení rezignaci z funkce schválil.

III. Volební komise

K přípravě a provedení voleb do orgánů Sdružení volí valná hromada tříčlennou volební komisi – předsedu a dva členy. Před zahájením voleb předkládá předseda volební komise valné hromadě ke schválení volební řád.

IV. Sestavení kandidátek

Z návrhů kandidátů sestaví volební komise kandidátku pro volbu do orgánů Sdružení. Kandidátku vydá nejpozději jednu hodinu před zahájením voleb.    
Kandidátka obsahuje jména kandidátů seřazených abecedně podle příjmení s uvedením data narození. Noví kandidáti jsou představeni valné hromadě se stručným životopisem zvlášť.

V. Způsob volby

Způsob provedení voleb do orgánů Sdružení předkládá ke schválení valné hromadě předseda volební komise.
Každý člen má jeden hlas.
Při tajné volbě se na každé kandidátce označuje nejvíce tolik kandidátů, kolik je stanoveno pro volbu do příslušného orgánu. Označení se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem. Při větším počtu označených kandidátů je hlasovací lístek neplatný. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů. V případě stejného počtu hlasů u několika kandidátů, který by znamenal překročení stanoveného počtu členů voleného orgánu, se mezi těmito rozhodne aklamací.
Při volbě veřejné se hlasuje o každém kandidátovi zvlášť, počty hlasů sčítají skrutátoři zvolení valnou hromadou. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů. V případě stejného počtu hlasů u několika kandidátů, který by znamenal překročení stanoveného počtu členů voleného orgánu, se mezi těmito rozhodne aklamací.